Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Zasady rekrutacji

Obserwuj nas

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

Na rok szk. 2024/25 planujemy nabór do klasy interdyscyplinarnej oraz do klasy Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie sportowej kajakarstwo i wioślarstwo kobiet.

Klasa A – interdyscyplinarna, planowane rozszerzenia:

 • język polski, język angielski oraz do wyboru: historia, geografia lub biologia;
 • matematyka, język angielski oraz do wyboru: historia, geografia lub biologia.

Klasa S – mistrzostwa sportowego, planowane rozszerzenie: j. polski, geografia, język angielski

Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczone na punkty:

– wynik przedstawiony w procentach z:

 • polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

72 punkty za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Brane są pod uwagę oceny z  4 przedmiotów:  języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz historii.

Punkty liczone są według zasady:

 • celujący…………. 18 punktów
 • bardzo dobry…… 17 punktów
 • dobry…………….. 14 punktów
 • dostateczny……… 8 punktów
 • dopuszczający….. 2 punkty

Do 28 punktów za wszystkie osiągnięcia ucznia:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem („pasek”) – 7 punktów.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.
 2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów.
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Uwaga: Punkty są sumowane do liczby maksymalnej 28. Osiągnięcia te muszą być udokumentowane stosownym wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

Języki obce realizowane są z podziałem na grupy zróżnicowane pod względem stopnia zaawansowania.

Kandydaci do oddziału Mistrzostwa Sportowego przyjmowani są na warunkach ogólnych określonych
powyżej oraz  powinni posiadać:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję sportową ds. naboru powołaną przez dyrektora szkoły zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące
  ze szkołą;
 • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)

Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie o przydatności do uprawiania sportu.

TERMINY  SKŁADANIA PODAŃ

Kandydaci do szkoły składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty tj. od 10 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do godziny 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)

Po przeprowadzeniu rekrutacji w dniu 12 lipca 2024r. o godz. 12.00 zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego przez wywieszenie w szkole list:

 • kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły
 • kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w naszej szkole od 12 lipca 2024r. do 17 lipca 2024r. do godz. 15.00 (złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) w sekretariacie szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły  dnia 18 lipca 2024r. o godz. 12.00.

Skip to content