Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Obserwuj nas

informacja szkoły

Regulamin Studniówki 2017

Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych.

1. Termin studniówki: 13 stycznia 2017 r.

2. Miejsce studniówki: Centralny Ośrodek Sportu Wałcz

3. Czas rozpoczęcia: 19.00 (przybycie uczestników 18.45)

4. Czas zakończenia: godzina 4.00,   14 stycznia 2017 r.

5. Organizatorzy studniówki odpowiadają za przygotowywanie sali, wybór menu, didżeja, zaproszenia dla nauczycieli, okazjonalne kotyliony (przypinki) dla uczniów.

6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby

towarzyszące. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.

7. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na czternaście dni przed studniówką, do podania organizatorom danych osób towarzyszących wraz z numerem PESEL oraz miejscem nauki/pracy.

Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym.

Zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia studniówki.

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:

a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu – zgodnie z art.   14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231).

Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu.

b) całkowity zakaz palenia pierosów.- zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 r.(Dz. U. Nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.).

c) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych.

9. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodzica i na jego koszt.

Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg decyzji Dyrekcji Szkoły. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.

10. W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku (wyjście z budynku traktowane będzie jako zakończenie udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej).

11. Obowiązującym ubiorem na studniówce jest strój wizytowy (dotyczy także osób towarzyszących).

12. W trakcie trwania imprezy obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

13. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież lub młodzież wraca na własną odpowiedzialność (wymagana pisemna zgoda rodziców – pkt 4. OŚWIADCZENIA).

14. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa RP i Statut Szkoły.

Facebook
Twitter

Przeczytaj także:

Skip to content