close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Zasady rekrutacji

 

UWAGA: Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie.

System dostępny na stronie: https://nabor.pcss.pl/walcz

 

Na rok szkolny 2020/21 planujemy nabór do czterech klas, w tym do jednej klasy Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie sportowej kajakarstwo, a także wioślarstwo kobiet.

Klasa A: ekonomiczno - językowa, planowane rozszerzenie: geografia, język angielski.
Klasa B: politechniczna, planowane rozszerzenie: matematyka, fizyka, język angielski.
Klasa C: medyczno - przyrodnicza, planowane rozszerzenie: biologia, chemia, język angielski.
Klasa S: mistrzostwa sportowego, planowane rozszerzenie: j. polski, geografia, język angielski.

Języki obce realizowane są w szkole w systemie międzyoddziałowym (zróżnicowanym pod względem stopnia zaawansowania).

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- 0,35 pkt. za każdy procent uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów: 

 • j. polski,
 • matematyka,

- wynik języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.

 

2) 72 punkty za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły.

Brane są pod uwagę oceny z 4 przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz w klasie A – geografia, w klasie B – informatyka, w klasie C – biologia.

Punkty liczone są według zasady:

 • celujący..............18 punktów,
 • bardzo dobry......17 punktów,
 • dobry..................14 punktów,
 • dostateczny...........8 punktów,
 • dopuszczający........2 punkty.

3) Do 28 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:

•    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem ("pasek") - 7 punktów.
•    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów.
 2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów.
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

•    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

•    Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.

•    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


•    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Uwaga:

Punkty są sumowane do liczby maksymalnej 28. Osiągnięcia te muszą być udokumentowane stosownym wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

Kandydaci do oddziału Mistrzostwa Sportowego przyjmowani są na warunkach ogólnych określonych powyżej oraz powinni posiadać:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję sportową ds. naboru powołaną przez dyrektora szkoły zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące
  ze szkołą;
 • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie o przydatności do uprawiania sportu.

 

TERMINY

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link)
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego przez wywieszenie w szkole list:

 • kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,
 • kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły.

 

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w naszej szkole (złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) w sekretariacie szkoły.

wstecz