close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
I liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami)
Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.

I. Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Rady Klasowe
b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”

2. Skład Samorządu Uczniowskiego, rok szkolny 2016/17

Opiekunowie: mgr Marzena Promińska, dr Przemysław Bartosik

Przewodnicząca – Agnieszka Łosiewska
Z-ca Przewodniczącej – Maciej Markowski
Skarbnik– Agnieszka Rosochacka
 
III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
c. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem
e. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
f. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
b. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych
i zachowania oraz system nagradzania i karania

IV. Kompetencje władz Zarządu

1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.
4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu. 

V. Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu, zgodnie
z harmonogramem pracy Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum)..
5. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Zarządu ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
6. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu.

VI. Tryb podejmowania uchwał

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
3. Uchwały Zarządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
4. Opinie Zarządu wymienione w paragrafie 3 pkt 2 uzgadniane są w drodze głosowania i w trybie głosowania , jak przy podejmowaniu uchwał.

VII. Prawa i obowiązki członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
a. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
b. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd
2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.

wstecz