close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

RPO WZ 2014-2020

 .

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. "Projekty RPO WZ 2014 - 2020";

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych". 
Czytaj więcej...


 

Tytuł projektu: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Kształtowanie wśród uczniów, zarówno z problemami edukacyjnymi jak i uczniów zdolnych, kompetencji kluczowych oraz budowanie potrzeb: samorealizacji, przedsiębiorczego myślenia, permanentnego kształcenia dostosowanych do rynku pracy służących rozwojowi województwa zachodniopomorskiego i powiatu wałeckiego.


    488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu;
    3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
    3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
    65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt również ma na celu wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Wartość projektu: 1 330 028,14 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 130 522,92 zł.
Wkład budżetu państwa: 66 501,40 zł.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane są:
- Zadanie nr 2 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, chemii, biologii, języka niemieckiego, matematyki, geografii.
- Zadanie nr 3 - zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego, matematyki.
- Zadanie nr 4 – Indywidualne Programy Edukacyjne – kółka zainteresowań, laboratoria, warsztaty:

  • Laboratorium fizyczne,
  • Planowanie własnej kariery zawodowej,
  • Informatyka – sztuka programowania – od zabawy do praktyki,
  • Edukacja medialna,
  • Praca zespołowa kluczem do sukcesu.

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu:

 

 

 

wstecz